Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH DƯƠNG

đ 1,000,000 đ