Bộ 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent Thành Thái 1909-1925.

đ đ