Tây Ban Nha – Spain 25 Pesetas 1954 UNC

đ 1,000,000 đ