Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 – Giấy Mẫu Không Phát Hành

đ đ