Việt Nam Cộng Hòa 5 Đồng 1955 CHIÊU HỒI

đ 350,000 đ